Wiedza
i doświadczenie to podstawa

Nowoczesne rozwiązania to nasza codzienność

Nowoczesny sprzęt

Pozawal sprostać każdemu wyzwaniu.

Dane kontaktowe

Sekretariat

sekretariat@firma-kowal.pl

tel./fax.: 91 463 29 80
tel.: 512 563 707

Dział Finansowo-Księgowy

Ewelina Kasprzak
ksiegowosc@firma-kowal.pl
505 603 122

Serwis maszyn
i urządzeń budowlanych

serwis@firma-kowal.pl
tel.: 512 359 697

Dział ofertowania
i Realizacji Kontraktów


Mirosław Pietrusewicz
miroslawp@firma-kowal.pl
tel.: 509 501 752


Adrian Matulewicz
matulewicza@firma-kowal.pl
tel.: 518 584 001


Tomasz Suchowera
tomasz.suchowera@firma-kowal.pl
tel.: 660 408 439


RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KOWAL

Szanowny Kliencie,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) poniżej przedstawiamy w jakim zakresie i celu przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KOWAL FILIP PIETRUSEWICZ, ul. Transportowa, 1/23, 70-715 Szczecin tel.: 91 463 29 80, SEKRETARIAT@FIRMA-KOWAL.PL, NIP: 9552084264; REGON: 320162574 – zwany dalej jako „KOWAL”

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa klientom KOWAL i innym osobom.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez KOWAL jest:

•Realizacja wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy;

•Realizacja przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania i rachunkowości związanych z umową.

•dochodzenie ewentualnych roszczeń przez KOWAL lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do KOWAL,

• Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji wydanych przez właściwe organy

• Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim;

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub wystawienia faktury. W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi informatyczne, finansowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

5. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku podatkowego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.

6. Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

7. Państwa Dane nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.